Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, दमक, झापा

दमक, झापा

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

डिल्ली प्रसाद दुलाल


डिल्ली प्रसाद दुलाल


डिल्ली प्रसाद दुलाल
लेखापाल

शाखा लेखा तथा प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल dulaldilli4@gmail.com
सम्पर्क 9844658975
ठेगाना damak 05, झापा
बहाल मिति २०७६ असार २०